วันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2557

แบบ หนังสือทัณฑ์บน [วินัย]

หนังสือทัณฑ์บน

                                                                    เขียนที่.............................................

                                                          วันที่............................................................

          ข้าพเจ้า นาย............................................................................พนักงานส่วนตำบล
ตำแหน่ง..................................สังกัด...................................................................
 ได้กระทำผิดวินัยในกรณี........................................................ตามข้อ................แห่ง ประกาศ .....................................................................................................................
โดยมีกรณีกระทำผิดกล่าวคือ...........................................................................................
..................................................................................................................................ซึ่งเป็นกรณีกระทำผิดเล็กน้อยและเป็นความผิดครั้งแรก ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้กรุณางดโทษให้จึงขอ
ทำทัณฑ์บนให้ไว้ต่อ..........................................................ว่าข้าพเจ้าจะไม่กระทำผิดเช่นนี้อีก
และจะรักษาวินัยโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ หากข้าพเจ้ากระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนทัณฑ์บนที่ให้ไว้นี้
ขอให้ผู้บังคับบัญชาลงโทษแก่ข้าพเจ้าตามควรแก่กรณี


                                                ลงชื่อ................................................ผู้ทำทัณฑ์บน
                                                      (..............................................)

                                                ลงชื่อ................................................พยาน
                                                       (..............................................)

                                                ลงชื่อ................................................พยาน

                                                      (................................................)

วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2556

แบบ สว.3 [วินัย]แบบ สว.3
 
บันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน
ที่สนับสนุนข้อกล่าวหา  ตามข้อ .........

เรื่อง   การสอบสวน .............(ชื่อผู้ถูกกล่าวหา)..........ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง/อย่างไม่ร้ายเเรง
--------------------------------------

                                                                                                วันที่ ..............เดือน .................................. พ.ศ. .............

                                ตามที่คณะกรรมการสอบสวนตามคำสั่ง ..........................(ชื่อส่วนราชการที่ออกคำสั่ง).............
ที่ .........../............. เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ลงวันที่ ..................เดือน .......................พ.ศ. ...............
ได้แจ้งข้อกล่าวหาให้ ......................................(ชื่อผู้ถูกกล่าวหา).............................ผู้ถูกกล่าวหาทราบตามบันทึก
การแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาตามข้อ ............. ลงวันที่ ....................เดือน ...........................พ.ศ. .................... นั้น
                                บัดนี้  คณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาเสร็จแล้ว จึงแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ดังนี้
                                1. ข้อกล่าวหา
                                 .....................(ข้อกล่าวหาซึ่งปรากฏตามพยานหลักฐานว่ากรณีใดเป็นความผิดวินัยตามมาตราใด อย่างไร)...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
                   2. สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา
                                ....................( สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ทราบ  โดยระบุวัน   เวลาสถานที่ และการกระทำที่มีลักษณะเป็นการสนับสนุนข้อกล่าวหา )........................................................................... .................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


                                                                .................(ลายมือชื่อ)..................... ประธานกรรมการ
                                                                (.......................................................)

                                                                ................(ลายมือชื่อ)....................... กรรมการ
                                                                (........................................................)
                                                                                ฯลฯ                                        ฯลฯ

                                                                ................(ลายมือชื่อ)....................... กรรมการและเลขานุการ
                                                                (........................................................)

                                ข้าพเจ้า ..................(ชื่อผู้ถูกกล่าวหา)....................ได้ทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา และได้รับบันทึกนี้ 1 ฉบับไว้แล้ว เมื่อวันที่ ....................เดือน .......................พ.ศ. .........

                                                                ................(ลายมือชื่อ)....................... ผู้ถูกกล่าวหา
                                                                (........................................................)

หมายเหตุ              1. การประชุมเพื่อพิจารณาข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาตาม ข้อ …….
ต้องมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการ    สอบสวนทั้งหมดและให้กรรมการสอบสวนดังกล่าวลงลายมือชื่อในบันทึกนี้
2. ในกรณีที่เรียกผู้ถูกกล่าวหามาเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อ
 กล่าวหาให้ทราบ ให้ทำบันทึกตามแบบ สว. 3 นี้ เป็น 2 ฉบับมอบให้ผู้ถูกกล่าวหา 1 ฉบับ         เก็บไว้ในสำนวนการสอบสวน 1 ฉบับ และให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อและวันเดือนปีที่รับทราบไว้เป็นหลักฐานด้วย
3. ในกรณีที่ส่งบันทึกตามแบบ สว. 3 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา ให้
ทำบันทึกตามแบบ สว. 3 นี้เป็น 3 ฉบับ เก็บไว้ในสำนวนการสอบสวน 1 ฉบับส่งให้ผู้ถูก      กล่าวหา 2 ฉบับเพื่อให้ผู้ผู้ถูกกล่าวหาเก็บไว้ 1 ฉบับ และให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อและวันเดือนปีที่รับทราบส่งกลับคืนมารวมไว้ในสำนวนการ สอบสวน  1 ฉบับ
                             4. ข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ตัดออก 
 

วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2556

วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2555

วันเสาร์ที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2555

กฏหมาย ระเบียบ และแนวทางปฎิบัติ

กฏหมาย ระเบียบ และแนวทางปฎิบัติ

กฏหมาย ระเบียบ และแนวทางปฎิบัติเกี่ยวกับความรับผิด ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่
http://www.thailocaladmin.go.th/work/e_book/eb2/law3/11.html


 ประกาศเงินเพิ่มตามวุฒิ ฉบับที่ 2  ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นรับรองว่าคุณวุฒินั้น เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้ง (ฉบับที่ ๒) (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๕/ว๓๒)
http://www.tessaban.com/documents/pdf_file/moneydegree.pdfบัญชีอัตราเงินเดือนข้าราชการ เมษายน 2554
http://www.thailocaladmin.go.th/upload/document/type2/2554/5/9149_2.pdf
http://www.surat-local.go.th/index.php?options=wbdetail&id=9554

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2548/00170756.PDF

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ฉ.๒ พ.ศ. ๒๕๕๑
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2551/E/085/1.PDF
.


ความรู้เกี่ยวกับงานบริหารงานบุคคล

วินัยท้องถิ่น

แบบพิมพ์
แบบ ลท.1 คำสั่งลงโทษ ภาคทัณฑ์ [วินัย]
http://nitikonkitti.blogspot.com/2011/01/1_19.html
หนังสือว่ากล่าวตักเตือน (ตัวอย่าง)[วินัย]
http://nitikonkitti.blogspot.com/2011/01/blog-post_19.html
แบบ สว.6 รายงานการสอบสวน[วินัย]
http://nitikonkitti.blogspot.com/2011/01/6.html
แบบ สว.5 บันทึกถ้อยคำพยานของฝ่ายกล่าวหา[วินัย]
http://nitikonkitti.blogspot.com/2011/01/5_18.html

แบบ สว.4 บันทึกถ้อยคำของผู้ถูกกล่าวหา[วินัย]
http://nitikonkitti.blogspot.com/2011/01/4.html
แบบ สว.3 บันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา[วินัย]
http://nitikonkitti.blogspot.com/2011/01/3.html

แบบ สว.2 บันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหา [วินัย]
http://nitikonkitti.blogspot.com/2011/01/2.html

แบบ สว 1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน [วินัย]
http://nitikonkitti.blogspot.com/2011/01/1.html
.

ระเบียบ กฎหมาย

หลักเกณฑ์วินัย กท.จ.สุรินทร์
http://www.4shared.com/office/BiWX4Rim/___online.html


หลักเกณฑ์วินัย ก.อบต.สุรินทร์
http://www.4shared.com/office/zqZxSicz/___online.htmlหนังสือสั่งการ
 -

ผังการสอบสวน