วันอังคารที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2558

ตัวอย่าง หนังสือ แจ้งคำสั่งผู้ถูกกล่าวหา [วินัย]

 ที่  สร                                                              ที่ทำการองค์กาบริหารส่วนตำบลบบบบบบ
                                                                    อำเภอสสสสส  จังหวัดศศศศศศ
                                                                      3 2 1 1 0
                            
                                                                                                                กันยายน   2553

เรื่อง     การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนพนักงานส่วนตำบลที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย

เรียน   

สิ่งที่ส่งมาด้วย    สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน                      จำนวน        1      ฉบับ  

                    ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบบบบบบ  ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรงแก่ท่าน  กรณีที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัย  รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้
                    ในฐานะที่ท่านเป็นผู้ถูกกล่าวหาที่จะต้องถูกสอบสวนทางวินัย   จึงควรทราบแนวปฏิบัติพอสังเขปดังนี้
                   1. เมื่อท่านได้รับหนังสือฉบับนี้พร้อมคำสั่งแล้ว  ให้ท่านลงลายมือชื่อและวันที่รับทราบไว้เป็นหลักฐานในคำสั่งฉบับหนึ่ง  แล้วจัดส่งหลักฐานการรับทราบคำสั่งดังกล่าวกลับคืนไปยัง  องค์การบริหารส่วนตำบลบบบบบบ  1 หนึ่งฉบับโดยเร็ว  หากท่านไม่ยินยอมดำเนินการดังกล่าว เมื่อพ้น 15 วัน นับแต่วันที่ส่งสำเนาคำสั่งดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนตำบลบบบบบบ  จะถือว่าท่านได้รับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว
                   2. เมื่อท่านทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนแล้ว หากปรากฏว่า  ประธานกรรมการ กรรมการ และเลขานุการ หรือผู้ช่วยเลขานุการ ซึ่งมีเหตุอันจะทำให้การสอบสวนไม่ได้รับความจริงและยุติธรรมอย่างใดอย่างหนึ่งที่กำหนดไว้ในประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดศศศศศศ  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์ ข้อ 38 ท่านมีสิทธิคัดค้านผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการสอบสวน ถ้าผู้นั้นมีเหตุอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ คือ
                             1) รู้เห็นเหตุการณ์ในขณะกระทำการในเรื่องที่กล่าวหา
                             2) มีประโยชน์ได้เสียในเรื่องที่สอบสวน
                             3) มีสาเหตุโกรธเคืองกับผู้ถูกกล่าวหา
                                                                                      /4. เป็นผู้กล่าวหา......


-  2  -

                             4) เป็นผู้กล่าวหารหรือเป็นคู้สมรส  บุพการี  ผู้สืบสันดาน  หรือพี่น้องร่วมบิดามารดา  หรือร่วมบิดา  หรือมารดาของผู้ถูกกล่าวหา
                             5) เป็นเจ้าหนี้หรือลูกหนี้ของผู้กล่าวหา
                             6) มีเหตุอื่นซึ่งอาจทำให้การสอบสวนเสียความเป็นธรรม      
                   โดยให้ท่านทำเป็นหนังสือยื่นต่อผู้สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ภายใน 7 วัน  นับแต่รับทราบคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน หรือวันทราบเหตุแห่งการคัดค้านโดยแสดงข้อเท็จจริงที่เป็นเหตุแห่งการคัดค้าน
                   3. คณะกรรมการสอบสวนจะดำเนินการสอบสวนท่าน เป็น 2 ระยะ คือ ในการสอบสวนระยะแรก คณะกรรมการสอบสวน จะเรียกท่านมาเพื่อแจ้งและอธิบายข้อกล่าวหาที่ปรากฏตามเรื่องที่กล่าวหาให้ทราบ  โดยแจ้งให้ทราบด้วยว่าข้อกล่าวหาปรากฏตามเรื่องที่กล่าวหากรณีใด เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรงตามข้อใด รวมทั้งแจ้งให้ทราบด้วยว่า  ในการสอบสวนนี้ผู้ถูกกล่าวหามีสิทธิที่จะได้รับแจ้งสรุปหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาและมีสิทธิที่จะให้ถ้อยคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหา ตลอดจนอ้างพยานหลักฐานมาสืบแก้ข้อกล่าวหาได้  และคณะกรรมการสอบสวนจะถามท่านว่าได้กระทำผิดหรือไม่ อย่างไร ส่วนการสอบสวนระยะที่ 2  จะทำให้ระยะที่กรรมการได้สอบสวนพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาที่มีให้ทราบ และจะถามท่านว่าจะยื่นคำชี้แจงแก้ข้อกล่าวหาเป็นหนังสือหรือไม่ ถ้าท่านจะยื่นคำชี้แจงเป็นหนังสือให้ยื่นคำชี้แจงภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้ทราบสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา
                   4. เมื่อคณะกรรมการดำเนินการสอบสวนสำนวนเสร็จ  ปรากฏว่าท่านมีความผิดทางวินัยและผู้บังคับบัญชามาคำสั่งลงโทษท่านจะใช้สิทธิอุทธรณ์ต่อผู้มีอำนาจพิจารณาตามนัย ข้อ 113  ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดศศศศศศ  เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์
                             4.1  ถ้าเป็นโทษทางวินัยไม่ร้ายแรง คือ โทษลดขั้นเงินเดือน ตัดเงินเดือน  ภาคทัณฑ์ ต้องยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดศศศศศศ  ภายใน 30 วัน นับแต่วันทราบคำสั่งลงโทษ  ตามนัยข้อ 114 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดศศศศศศ  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์                                                                             /4.2  ถ้าเป็นโทษ......

-  3  -

                             4.2  ถ้าเป็นโทษทางวินัยร้ายแรง  คือ ไล่ออก ปลดออกจากราชการ ต้องยื่นอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดศศศศศศ  ภายใน  30  วัน  นับแต่วันทราบคำสั่งลงโทษ ตามนัย ข้อ 115 ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัดศศศศศศ  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์
         
                                  จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการ
         
                                                                        ขอแสดงความนับถือ

                                                                          (นาย.......................................)
                                                นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบบบบบบ
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
โทร ............................................


ตัวอย่างหนังสือ ขอเชิญมาให้ถ้อยคำ [วินัย]

ที่ สร ................ /                                                    ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล....                                                                          ม. ...  ต.......  อ........  สร  3..............
                                                                 ...........................................
เรื่อง     ขอเชิญมาให้ถ้อยคำ
เรียน    ......................................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย    สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน                      จำนวน  1  ฉบับ
                   ด้วย  องค์การบริหารส่วนตำบล ...............    คำสั่งที่ …………/…………ลงวันที่………………
ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย นาย ..................................................................
                   คณะกรรมการสอบสวนขอเชิญท่านในฐานะผู้ถูกกล่าวหา/พยานมาให้ถ้อยคำต่อ              คณะกรรมการสอบสวนในวันที่…………………………..เวลา…………น.   ณ ………………………………
                   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและกรุณามาให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการสอบสวนในวัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว  หากขัดข้องประการใดกรุณาแจ้งให้ทราบด้วย  จะขอบคุณยิ่ง

                                                                    ขอแสดงความนับถือ


                                                                 (นาย………………………………)
                                                               ประธานกรรมการสอบสวน
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทรศัพท์/โทรสาร  044-…………. , 085 …………………. (นาย.......................... กรรมการและเลขานุการ)

ตัวอย่าง หนังสือขอตรวจสอบข้อมูล [วินัย]

ที่ สร ................ /                                                          ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล....                                                                       ม. ...  ต.......  อ........  สร  3..............
                                                                 ...........................................
เรื่อง    ขอตรวจสอบข้อมูล...................................
เรียน    ......................................................
สิ่งที่ส่งมาด้วย   สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน                             จำนวน  1  ฉบับ

                   ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบล....... มีคำสั่งที่................ลง..............แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย กรณี พนักงานส่วนตำบล.....................................................
.................................อันเป็นการปฏิบัติราชการโดยมิชอบ .........ฯลฯ................เพื่อให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับประโยชน์ที่มิควรได้
                   ดังนั้น จึงใคร่ขอความร่วมมือท่าน ……………………………………………………………………
…………………   ผลเป็นประการใดโปรดแจ้งคณะกรรมการสอบสวนฯ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาต่อไป
                   จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความอนุเคราะห์

                                                                    ขอแสดงความนับถือ


                                                                 (นาย………………………………)
                                                               ประธานกรรมการสอบสวนสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

โทรศัพท์/โทรสาร  044-…………. , 085 …………………. (นาย.......................... กรรมการและเลขานุการ)

วันศุกร์ที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2557

แบบ หนังสือทัณฑ์บน [วินัย]

หนังสือทัณฑ์บน

                                                                    เขียนที่.............................................

                                                          วันที่............................................................

          ข้าพเจ้า นาย............................................................................พนักงานส่วนตำบล
ตำแหน่ง..................................สังกัด...................................................................
 ได้กระทำผิดวินัยในกรณี........................................................ตามข้อ................แห่ง ประกาศ .....................................................................................................................
โดยมีกรณีกระทำผิดกล่าวคือ...........................................................................................
..................................................................................................................................ซึ่งเป็นกรณีกระทำผิดเล็กน้อยและเป็นความผิดครั้งแรก ซึ่งผู้บังคับบัญชาได้กรุณางดโทษให้จึงขอ
ทำทัณฑ์บนให้ไว้ต่อ..........................................................ว่าข้าพเจ้าจะไม่กระทำผิดเช่นนี้อีก
และจะรักษาวินัยโดยเคร่งครัดอยู่เสมอ หากข้าพเจ้ากระทำการอันเป็นการฝ่าฝืนทัณฑ์บนที่ให้ไว้นี้
ขอให้ผู้บังคับบัญชาลงโทษแก่ข้าพเจ้าตามควรแก่กรณี


                                                ลงชื่อ................................................ผู้ทำทัณฑ์บน
                                                      (..............................................)

                                                ลงชื่อ................................................พยาน
                                                       (..............................................)

                                                ลงชื่อ................................................พยาน

                                                      (................................................)

วันพฤหัสบดีที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2556

แบบ สว.3 [วินัย]แบบ สว.3
 
บันทึกการแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน
ที่สนับสนุนข้อกล่าวหา  ตามข้อ .........

เรื่อง   การสอบสวน .............(ชื่อผู้ถูกกล่าวหา)..........ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง/อย่างไม่ร้ายเเรง
--------------------------------------

                                                                                                วันที่ ..............เดือน .................................. พ.ศ. .............

                                ตามที่คณะกรรมการสอบสวนตามคำสั่ง ..........................(ชื่อส่วนราชการที่ออกคำสั่ง).............
ที่ .........../............. เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ลงวันที่ ..................เดือน .......................พ.ศ. ...............
ได้แจ้งข้อกล่าวหาให้ ......................................(ชื่อผู้ถูกกล่าวหา).............................ผู้ถูกกล่าวหาทราบตามบันทึก
การแจ้งและรับทราบข้อกล่าวหาตามข้อ ............. ลงวันที่ ....................เดือน ...........................พ.ศ. .................... นั้น
                                บัดนี้  คณะกรรมการสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาเสร็จแล้ว จึงแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ ดังนี้
                                1. ข้อกล่าวหา
                                 .....................(ข้อกล่าวหาซึ่งปรากฏตามพยานหลักฐานว่ากรณีใดเป็นความผิดวินัยตามมาตราใด อย่างไร)...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
                   2. สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา
                                ....................( สรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาเท่าที่มีให้ทราบ  โดยระบุวัน   เวลาสถานที่ และการกระทำที่มีลักษณะเป็นการสนับสนุนข้อกล่าวหา )........................................................................... .................................................................................................................................................................................... ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


                                                                .................(ลายมือชื่อ)..................... ประธานกรรมการ
                                                                (.......................................................)

                                                                ................(ลายมือชื่อ)....................... กรรมการ
                                                                (........................................................)
                                                                                ฯลฯ                                        ฯลฯ

                                                                ................(ลายมือชื่อ)....................... กรรมการและเลขานุการ
                                                                (........................................................)

                                ข้าพเจ้า ..................(ชื่อผู้ถูกกล่าวหา)....................ได้ทราบข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหา และได้รับบันทึกนี้ 1 ฉบับไว้แล้ว เมื่อวันที่ ....................เดือน .......................พ.ศ. .........

                                                                ................(ลายมือชื่อ)....................... ผู้ถูกกล่าวหา
                                                                (........................................................)

หมายเหตุ              1. การประชุมเพื่อพิจารณาข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อกล่าวหาตาม ข้อ …….
ต้องมีกรรมการสอบสวนมาประชุมไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนกรรมการ    สอบสวนทั้งหมดและให้กรรมการสอบสวนดังกล่าวลงลายมือชื่อในบันทึกนี้
2. ในกรณีที่เรียกผู้ถูกกล่าวหามาเพื่อแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐานที่สนับสนุนข้อ
 กล่าวหาให้ทราบ ให้ทำบันทึกตามแบบ สว. 3 นี้ เป็น 2 ฉบับมอบให้ผู้ถูกกล่าวหา 1 ฉบับ         เก็บไว้ในสำนวนการสอบสวน 1 ฉบับ และให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อและวันเดือนปีที่รับทราบไว้เป็นหลักฐานด้วย
3. ในกรณีที่ส่งบันทึกตามแบบ สว. 3 ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้ถูกกล่าวหา ให้
ทำบันทึกตามแบบ สว. 3 นี้เป็น 3 ฉบับ เก็บไว้ในสำนวนการสอบสวน 1 ฉบับส่งให้ผู้ถูก      กล่าวหา 2 ฉบับเพื่อให้ผู้ผู้ถูกกล่าวหาเก็บไว้ 1 ฉบับ และให้ผู้ถูกกล่าวหาลงลายมือชื่อและวันเดือนปีที่รับทราบส่งกลับคืนมารวมไว้ในสำนวนการ สอบสวน  1 ฉบับ
                             4. ข้อความใดที่ไม่ใช้ให้ตัดออก 
 

วันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2556