วันอังคารที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2554

แบบ สว 1 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน [วินัย]

(ครุฑ)
แบบ สว. ๑
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบล.................
ที่ ………………/ ๒๕๕๔
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน

                   ด้วย นาย.............................  พนักงานส่วนตำบล  ตำแหน่งหัวหน้าส่วนโยธา  (นักบริหารงานช่าง ระดับ ๖ ) สังกัดส่วนโยธา  องค์การบริหารส่วนตำบล................  มีกรณีถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง   เรื่อง  นาย............................... หัวหน้าส่วนโยธา  ไปช่วยราชการอำเภอ...............  ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ควบคุมงานก่อสร้าง  ตามโครงการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน  (อุทกภัย)  ในพื้นที่จังหวัด................  ปี  ......................  ในท้องที่ ๘ อำเภอ โดยการตรวจสอบของสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด............... ได้รายงานการตรวจสอบรับงานโครงการดังกล่าว ปรากฏว่าไม่เป็นไปตามรูปแบบหลักเกณฑ์การจัดสรร  เป็นความรับผิดชอบของนาย..............................   ช่างควบคุมงาน   
                   อาศัยอำนาจตามมาตรา ๑๕ ประกอบมาตรา ๒๕ แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ และความในข้อ ๒๓ ข้อ ๓๓ ของประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจังหวัด………..  เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย การให้ออกจากราชการ การอุทธรณ์ และการร้องทุกข์    จึงแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเพื่อสอบสวนผู้ถูกกล่าวหาในเรื่องดังกล่าว ประกอบด้วยบุคคลดังต่อไปนี้       
                   . นาย....................................  ตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
(นักบริหารงาน อบต. ระดับ ๗)   สังกัด อบต....................  เป็นประธานกรรมการ
                   ๒. นาย................................  หัวหน้าส่วนโยธา (นักบริหารงานช่าง ระดับ ๗)
สังกัด อบต...............  เป็นกรรมการ
                   ๓. นาย.........................  นิติกร ระดับ ๖ว  สังกัด อบต................ เป็นกรรมการและเลขานุการ
                   ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการสอบสวนดำเนินการสอบสวนพิจารณาตามหมวด ๒ ส่วนที่ ๓ ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณาของคณะกรรมการสอบสวน ให้แล้วเสร็จโดยเร็วแล้วเสนอสำนวนการสอบสวนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป
                    อนึ่งถ้าคณะกรรมการสอบสวนเห็นว่า กรณีมีมูลว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง ในเรื่องอื่นนอกจากที่ระบุไว้ในคำสั่งนี้ หรือในกรณีที่การสอบสวนพาดพิงไปถึงพนักงานส่วนตำบลรายอื่นและคณะกรรมการสอบสวนพิจารณาในเบื้องต้นแล้วเห็นว่า พนักงานส่วนตำบลผู้นั้นมีส่วนร่วมกระทำการในเรื่องที่สอบสวนนั้นอยู่ด้วยให้ประธานกรรมการรายงานมาโดยเร็ว

สั่ง  ณ วันที่    ………………………………..  พ.ศ. ๒๕๕๔

                                                                    
                    
                                                              (นาย...................................)
                                                   นายกองค์การบริหารส่วนตำบล..................

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น