วันอังคารที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2554

แบบ สว.4 บันทึกถ้อยคำของผู้ถูกกล่าวหา[วินัย]


แบบ สว.๔
บันทึกถ้อยคำของผู้ถูกกล่าวหา
เรื่อง การสอบสวน............................................................................ซึ่งถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรง

..........................................................................
                                                                                                      สอบสวนที่.................................................................
                                                              วันที่.................เดือน.......................................พ.ศ............................................
                           ข้าพเจ้า.............................................................................อายุ...............ปี สัญชาติ.........................ศาสนา.......................อาชีพ..............................................ตำแหน่ง.............................................................................สังกัด...................................................อยู่บ้านเลขที่.....................หมู่ที่.....................ตำบล......................................................อำเภอ.....................................................จังหวัด..........................................................

                     ข้าพเจ้า ได้ทราบแล้วว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ถูกกล่าวหาในเรื่อง.....................................................................
........................................................................................................ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบล.........................ที่............../.........................เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน     ลงวันที่ ..................เดือน........................พ.ศ......................และข้าพเจ้าขอให้ถ้อยคำตามความสัตย์จริง ดังนี้
           
                             .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

                              ข้าพเจ้าขอรับรองว่าคณะกรรมการสอบสวนมิได้กระทำการล่อลวง ขู่เข็ญ ให้สัญญาหรือกระทำการใด เพื่อจูงใจให้ข้าพเจ้าให้ถ้อยคำอย่างใดๆ และข้าพเจ้าได้ฟังบันทึกถ้อยคำที่อ่านให้ฟัง/ ได้อ่านบันทึกถ้อยคำเองแล้วขอรับรองว่าเป็นบันทึกถ้อยคำที่ถูกต้องจึงลงลายมือชื่อไว้ต่อหน้าคณะกรรมการสอบสวน

                                                                                                                                                ผู้ถูกกล่าวหา

                                                                      (....................................................................)
                                                                                                                                               ผู้บันทึกถ้อยคำ

                                                                      (......................................................................)

                                                           ข้าพเจ้าขอรับรองว่า...............................................................................ได้ให้ถ้อยคำและลงลายมือชื่อต่อหน้าข้าพเจ้า
                                                                                                                               

                                                                                                                                   

                                                                                                                                     ประธานกรรมการ
                                                                         
                                                     (.......................................................................)

                                                                                                                                      กรรมการ
                                                                                                                                    
                                                     (.......................................................................)


                                                                                                                                      กรรมการและเลขานุการ
                                                     (.......................................................................)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น